Skip to content

Safonau'r Gymraeg

Safonau'r Gymraeg

Daeth y Gymraeg yn iaith swyddogol yng Nghymru o ganlyniad i Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Effaith y Mesur hwn yw ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Hysbysiad cydymffurfio

Anfonwyd hysbysiad cydymffurfio, sy’n gosod allan y safonau perthnasol, i’r Tribiwnlys ar 30 Medi 2016. Mae fersiwn diweddaraf yr hysbysiad cydymffurfio ar gael isod.

Trefniadau ar gyfer goruchwylio

Rydym yn cofnodi sut yr ydym yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Safonau yn y ddogfen ‘Cydymffurfiaeth y Tribiwnlys gyda’r Safonau’.

Byddwn hefyd yn cynhyrchu adroddiad blynyddol mewn perthynas â phob blwyddyn ariannol.

Dolenni perthnasol

Os ydych yn cael eich cadw neu o dan orchmynion penodol a wnaethpwyd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl efallai y bydd modd i chi wneud cais i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru i adolygu’r mater.
Gall achos claf gael ei atgyfeirio’n awtomatig i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Mae perthynas agosaf yn unigolyn sydd â hawliau a phwerau penodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl o ran y claf maent yn berthynas agosaf iddo.
Yr awdurdod cyfrifol yw’r sefydliad neu unigolyn sy’n gyfrifol am glaf sy’n cael ei gadw neu sydd dan orchmynion penodol a wneir o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.